Godelieve verbindt

Spelen, leven, ontmoeten, … moeten centraal staan. Mobiliteit moet vooral verbindend werken.

Het STOP-principe

Het openbaar domein is bij uitstek een woon- en leefomgeving. De nadruk ligt nu echter veel te eenzijdig op (auto)mobiliteit. Een ommekeer in het denken is nodig: spelen, leven, ontmoeten, … moeten centraal staan in Godelieve. Mobiliteit moet vooral verbindend werken. De uitdaging is het creëren van een mobiliteit op mensenmaat. Kortom, Godelieve Verbindt!

Bij het realiseren van deze doelstelling, laten wij ons leiden door het STOP-principe. Het STOP-principe bepaalt de rangorde van te verkiezen vervoersmiddelen.

  • STAPPEN: de voorkeur gaat naar stappen om kortere afstanden af te leggen. Wandelen is niet alleen goed voor jouw gezondheid, maar ook voor het milieu. Een woonwijk is boven alles een plaats om te wonen en te leven. Het verkeer is hier geen baas.
  • TRAPPEN: vervolgens gaat de voorkeur uit naar trappen. In woonwijken zijn fietsers, samen met voetgangers, het uitgangspunt bij de inrichting van een straat. Fietsveiligheid staat voorop! Tegelijk wordt werk gemaakt van groen-blauwe assen die prioriteit geven aan het zacht verkeer van voetgangers en fietsers.
  • OPENBAAR VERVOER: het openbaar vervoer moet gekenmerkt worden door een vlotte dienstverlening en bereikbare, goed uitgeruste haltes. Een goede ontsluiting doorheen het nieuwe Roobaertpark en de omliggende woonwijken alsook een goede aansluiting met het centrum van de stad en de omgeving is noodzakelijk.
  • PERSONENWAGENS: de woonwijken willen we zuurstof geven door het vermijden van verkeer dat er niet thuis hoort. Letterlijk. Deze straten moeten leefbaar blijven waarbij voorrang wordt gegeven aan voetgangers en fietsers.

Comfort en veiligheid

De wijk is steeds in beweging en onderhevig aan verandering. De realisatie van het Roobaertpark is alvast een niet onbelangrijke ontwikkeling binnen Godelieve.

De werken die zich in Godelieve aankondigen bieden meteen kansen om straten en openbare pleinen her in te richten. Dankzij constructief overleg met de buurtbewoners is een ontwerp tot stand gekomen met het oog op meer comfort en veiligheid voor álle gebruikers. De ingrediënten groen, water en mobiliteit maken het mogelijk om de leefbaarheid van de omgeving kwalitatief te verhogen. Elementen die bijdragen om van het straatbeeld een veilige, aangename leefomgeving te maken.

Leefbare woonstraten

Conform het mobiliteitsplan krijgt het bestemmingsverkeer het nodige comfort en wordt het louter doorgaand verkeer autoluwgericht afgeleid.

Bijzondere aandacht gaat uit naar de herinrichting als leefbare woonstraten waar de auto als het ware te gast is en de fietser de voorrang geniet. Met verschillende ingrepen willen we het gebruik van de fiets aantrekkelijker en veiliger maken:

  • asverschuivingen
  • het versmallen van de rijweg
  • accenten aan oversteekplaatsen

Verzorgde en groene infrastructuur geven ook de voetganger extra comfort.

Schoolomgeving

De omgeving van de scholen en de kerk ondergaan een heuse metamorfose. Met het creëren van een pleingevoel krijgt de publieke ruimte er op esthetisch aantrekkelijke en duurzame wijze vorm, waar ontmoeting, functionaliteit en rust samengaan.

Ontmoetingsruimte

Waar mogelijk wordt in overleg met de wijk geïnvesteerd in kwalitatieve ontmoetingsruimtes op het publiek domein, waar groen en speelruimte verenigd kunnen worden.