Godelieve vergroent

Groen zorgt voor betere leefomgeving en maakt gelukkig. We willen groen als verbindend element inzetten.

Bestaande groene ruimte

De Godelievewijk, gelegen rond de Sint-Amandsbeek en op ’n boogscheut van het stadscentrum, kenmerkt zich door redelijk wat groene open ruimte, verschillende woonwijken en enkele scholen.

Opvallend is de aanwezigheid van een fijnmazig netwerk van groene linken tussen de woningen, wat veilige wijkverbindingen garandeert. De belangrijkste centrale groene zone van de Godelievewijk moet wel het park in het Biezenhof zijn, terwijl het gros van de voorzieningen (scholen, parochie, jeugdvereniging, … ) zich concentreert rond de kruising van de Gitsestraat met de Honzebroekstraat.

De mogelijkheden voor vergroening in de Godelievewijk liggen vooral in het vergroenen van de verbindingen tussen de verschillende woonwijken en de verbinding met de binnenstad.

Waarom doen we dat, vergroenen?

Er zijn goede redenen om het openbaar domein te “ontharden”.

 • Groen maakt gelukkig.
 • Groen brengt meer leven in de buurt: je kan er sporten, spelen, wandelen, picknicken, … en elkaar ontmoeten.
 • Groen is functioneel: hemelwater kan rechtstreeks de bodem in. Dat is goed, omdat de klimaatverandering ons heviger regenbuien bezorgt. Ook het grondwater wordt zo aangevuld
 • Groen zorgt voor een betere leefomgeving. Meer bomen en water zijn goed om de hitte in de stad te temperen en zorgen voor betere luchtkwaliteit.

Waar zetten we op in?

 • Groene kwaliteitsinjectie
  Het ontbreekt de Godelievewijk niet meteen aan groene of open ruimte, maar het kan beter. We willen werk maken van een gevarieerde en kwalitatieve groene publieke ruimte waar ontmoeting opnieuw centraal kan staan.

 • Groen(blauwe) zachte assen
  We willen werk maken van een publieke ruimte waar de link met het stadscentrum vlot gemaakt kan worden via zachte, groenblauwe netwerken. Deze assen geven prioriteit aan het zacht verkeer van fietsers en voetgangers.

Mogelijkheden voor Godelieve Vergroent!

Herdenken van wegprofielen

Vooral de brede straten in de Godelievewijk werden destijds puur infrastructureel en functioneel ingericht en hebben een hard, versteend karakter.

Een volledige herinrichting met een evenwichtige verdeling van de ruimte voor voetgangers, fietsers en voertuigen zorgt voor

 • meer verkeersveiligheid
 • meer beeldkwaliteit
 • én betere verblijfskwaliteit.

Door de verharde oppervlaktes tot een minimum te herleiden, creëren we ruimte voor groen en bomen.
Groene infiltratiestromen met een selectie van vaste planten

Sint-Amandsbeek: park van groen en blauw

 • De loop van de Sint-Amandsbeek willen we versterken door de groene ruimten die nu wat versnipperd langs de beek liggen, te verbinden.
 • Ook de samenhang tussen de woonwijken en groenzones willen we versterken door groen en water als verbindend element in te zetten.

De Sint-Amandsbeek wordt zo de drager van het park en zorgt voor een aangename natuurbeleving. De beekvalleistructuur die het hemelwater van het woongebied buffert en zuivert doet tegelijk ook dienst doen als een ecologisch pad met ruimte voor water, biodiversiteit en traag verkeer.