Ontharding en infiltratie

Om het water in goede banen te leiden, moeten we ruimte maken voor water.

In een natuurlijke situatie valt neerslag op een min of meer doorlaatbare bodem, waarbij het hemelwater deels infiltreert. De rest van het water wordt door planten opgenomen of het wordt vertraagd afgevoerd via beken, sloten, …

Door menselijke ingrepen is deze situatie bijna verdwenen.

  • In steden zijn er heel wat verharde oppervlakken (gebouwen, straten, pleinen, parkeerplaatsen, … ) waardoor minder hemelwater in de grond kan sijpelen. Daardoor treedt er verdroging op.
  • Daarnaast is er veelal geen bovengronds oppervlaktewaternet meer. Dat is het geheel van waterlopen, beken, vijvers en waterplassen. Dat deel van het hemelwater dat via de verharding aangesloten wordt, wordt versneld afgevoerd via riolering. Stroomafwaarts kan dit voor overstromingen zorgen, zeker bij hevige regenbuien.

Onze voorstellen

Om het water in goede banen te leiden, moeten we ruimte maken voor water. Dat betekent:

  • water opnieuw zichtbaar maken in de straat.
  • natuurlijke infiltratie en buffering van het hemelwater mogen opnieuw onderdeel van de publieke ruimte zijn.

Hier zijn waterinfiltratie en ontharding nauw verbonden met Godelieve Vergroent. Vooral de brede straten in de Godelievewijk maken het mogelijk om de weg te versmallen. Zo wordt ruimte gemaakt voor groenzones en herleiden we de verharde oppervlakten tot een minimum.

Het water ‘kanaliseren’ door ontharding zorgt ervoor dat we opgewassen zijn tegen enkele klimatologische effecten:

  • Hemelwater kan rechtstreeks de bodem in
  • Daardoor wordt het grondwater aangevuld
  • Verkoeling vindt plaats aan het wateroppervlak en door verneveling
  • Groenblauwe assen zijn een aangename omgeving wanneer het warm is